Moksleivio elgesio taisyklės

MOKSLEIVIŲ ELGESIO  TAISYKLĖS

 

MOKSLEIVIS PRIVALO:

 

 1. Laikytis mokinio elgesio taisyklių.
 2. Sąžiningai lankyti pamokas, laiku į jas atvykti.
 3. Stropiai mokytis, pastoviai ruoštis pamokoms.
 4. Gerbti vienas kito neliečiamybę ( neliesti vienas kito).
 5. Visada tvarkingai rengtis.
 6. Viršutinius drabužius palikti rūbinėje.
 7. Neiti į salę su batais.
 8. Drausmingai elgtis mokykloje. Būti mandagiu, vykdyti mokytojų reikalavimus.
 9. Tausoti mokyklos turtą, saugoti ir prižiūrėti mokyklos aplinką.
 10. Laikytis saugumo technikos reikalavimų kabinetuose ir salėje.
 11. Turėti pamokai reikalingas priemones (sąsiuvinius, rašymo priemones, sporto      aprangą ir pan.).
 12. Lankyti kiekvieną pamoką, nevėluoti, savarankiškai nepasišalinti iš vienos ar kelių pamokų, privalo gauti mokytojo ar mokyklos vadovo raštišką leidimą.
 13. Mokinys nebuvęs pamokose bent vieną dieną, atvykdamas į pamokas atsineša pamokų praleidimą pateisinantį dokumentą, kurį įteikia mokytojui.
 14. Kiekvieną dieną turėti pažymių knygelę, gavus pažymį, paduoti mokytojui, kad įrašytų      pažymį.
 15. Savo elgesiu pamokose ir renginiuose netrukdyti dirbti kitiems mokiniams ir      mokytojams.
 16. Palaikyti švarą ir tvarką patalpose, kur mokosi (dirba).
 17. Sugadinus mokymo priemones, inventorių ar patalpas visiškai atlyginti nuostolius.
 18. Gerbti visus mokyklos bendruomenės narius.
 19. Aktyviai dalyvauti mokyklos ir miesto mastu organizuojamuose renginiuose.
 20. Dalyvauti nurodytose koncertuose, apžiūrose, festivaliuose ir kituose mokyklos organizuojamuose renginiuose.

 

MOKSLEIVIAMS DRAUDŽIAMA:

 

 1. Įstaigos teritorijoje griežtai draudžiama vartoti tabaką, alkoholį, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius ir kitus leidinius;
 2. Turėti mokykloje ginklą ( šaunamąjį, peilį, dujų balionėlį ir pan.);
 3. Žaisti azartinius žaidimus, smurtauti, užsiiminėti reketu, vartoti necenzūrinius žodžius.

 

Moksleivių taisyklių pažeidimų faktai bus fiksuojami drausmės pažeidimo pažymose. Moksleivis gavęs tris šias pažymas bus svarstomas pedagogų posėdyje, dalyvaujant tėvams. Moksleivis gavęs penkias pažymas bus atleidžiamas iš mokyklos. Nuobaudos už taisyklių pažeidimus galios visus einamus metus.

Esant ypatingiems atvejams (žmogaus sumušimas, reketas, alkoholio ir narkotikų vartojimas, bei ginklų turėjimas mokykloje) bus svarstomas jau po pirmos drausmės pažeidimo.

Mus rasite