Etikos kodeksas

KAUNO CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS

MOKYTOJŲ IR DARBUOTOJŲ
ETIKOS KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokytojų ir darbuotojų etikos kodekse (MDEK) skelbiamos bendražmogiškosios bei profesinės etikos vertybinės nuostatos ir moralaus elgesio principai, kuriuos įsipareigoja taikyti visi mokytojai ir darbuotojai.
2. MDEK skirtas tam, kad padėtų mokyklos mokytojams ir darbuotojams suprasti ir spręsti etiško elgesio problemas, galinčias kilti darbinėje veikloje, tarpusavio santykiuose, viešame gyvenime.
3. MDEK papildo mokytojų ir darbuotojų teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios yra reglamentuotos LR švietimo įstatyme, mokyklos nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse ir kituose norminiuose aktuose.
II. KAI KURIOS PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Etika – tai asmens elgesį ir veiksmus sąlygojantis vertybių taikymas.
Moralė – tai žmonių elgesį reguliuojančios normos ir principai.
Mokytojų ir darbuotojų etika – dora, pareigingumu, atsakingumu, kūrybingumu, sąžiningumu, teisingumu, žmoniškumu, objektyvumu grindžiami tarpusavio ir darbo santykiai, nepriekaištingas etinės elgsenos laikymasis viešame gyvenime.
Etikos normų pažeidimas – poelgis, veiksmas, elgesys darbe, visuomenėje, tarpusavio bendravime, sukeliantis prieštaringus bendradarbių vertinimus, pasireiškiančius priimtų etikos kodekse dorovinės elgsenos normų nepaisymu, ignoravimu ar pažeidimu, kuris neigiamai veikia bendruomenės mikroklimatą, trikdo darbinę nuotaiką ir darbo ritmą.
Etikos problema – netinkamai padarytas sprendimas ar atliktas veiksmas, pažeidžiantis etikos normas.
Etiškas sprendimas – tai geras, teisingas, visuomenės daugumos puoselėjamoms vertybėms neprieštaraujantis sprendimas.
Interesų konfliktas – situacija, kai darbuotojas, atlikdamas savo pareigas, vykdo pavedimus ir priima sprendimus, susijusius su jo privačiais interesais.
Privatus darbuotojo interesas – turtinis arba neturtinis darbuotojo suinteresuotumas.
Viešieji visuomenės (valstybės) interesai – visuomenės (valstybės) suinteresuotumas.
Kompetencija – funkcinis gebėjimas adekvačiai atlikti tam tikrą veiklą, turėti jai pakankamai žinių, įgūdžių, energijos.
Vertybė – idėjos ir įsitikinimai, formuojantys, skatinantys žmogaus būvį ar elgseną.
Tolerancija – pakantus gerbimas kitos nuomonės, požiūrių, įsitikinimų, tikėjimo.
III. KODEKSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
MDEK paskirtis – nubrėžti tolerancijos ribas mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiuose, išvengti neetiško elgesio pasireiškimų.
1. Padėti mokytojams ir darbuotojams geriau suprasti, puoselėti svarbiausias vertybes: teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę, pilietinę atsakomybę.
2. Skatinti mokytojų ir darbuotojų suvokimą, jog etinis aspektas – esminė bet kurios veiklos sprendimo dalis, svarbi prielaida didinti visuomenės pasitikėjimą mokyklos veikla.
IV. PAGRINDINIAI ETIKOS PRINCIPAI IR VEIKLOS ETIKOS REIKALAVIMAI
1. Vieni svarbiausių mokytojų ir darbuotojų etikos principų – viešumas, objektyvumas, draugiškumas, geranoriškumas.
2. Mokytojai ir darbuotojai įsipareigoja aktyviai palaikyti mokyklos siekius, tinkamai jai atstovauti Lietuvoje ir užsienyje.
3. Objektyviai vertinti kolegų darbus ir pastangas, patariant ir padedant vieni kitiems, atskleidžiant nepanaudotas galimybes.
4. Profesionaliai atlikti pareiginėse instrukcijose numatytas funkcijas.
5. Puoselėti pagarbius santykius su visais mokyklos bendruomenės nariais – mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, darbuotojais.
6. Būti tolerantiškiems kitokiai nuomonei, kitų tautybių, rasių, religinių bei politinių įsitikinimų atstovams, vadovautis skirtingų lyčių lygybės principu.
7. Konfliktinėse situacijose išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti objektyvaus sprendimo.
8. Remti ir plėtoti mokinių laisves ir teises, skatinti kolegišką keitimąsi kūrybinėmis idėjomis, gerąja darbo patirtimi, plėtoti tarpinstitucinius, tarptautinius ryšius.
9. Gerbti ir puoselėti esamas bei kurti naujas bendruomenės tradicijas.
10. Tausoti ir atsakingai naudoti mokyklos turtą, išteklius, taupiai naudoti lėšas.
11. Suprasti, jog etikos normas pažeidžia:
11.1. nesąžininga profesinė konkurencija tarp kolegų;
11.2. nepagarbus atsiliepimas apie kolegų profesinę veiklą, pedagoginius gebėjimus, asmenines savybes, smulkmeniški konfliktai bei intrigos;
11.3. viešai aptarinėjama, skelbiama konfidenciali asmeninio pobūdžio informacija apie mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, darbuotojus.
11.4. Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi atsakingas už sklandų mokyklos darbą, savo veikloje vadovaujasi bendruomenės interesais, vengia viešųjų ir privačių interesų konflikto.
V. MOKYMO/SI IR DARBO ETIKA
1. Mokinio žinių, įgūdžių, elgesio vertinimas turi būti teisingas, sąžiningas.
2. Pasitikėjimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos pateikimas (atskleidimas) tretiesiems asmenims, jų aptarinėjimas su kitais darbuotojais nesant pagrindo (teisinio pagrindo, naudos mokiniui arba numatomos žalos kitiems).
3. Neleistina naudoti privataus pobūdžio informacijos apie mokinį be jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimo kaip mokymo ar tyrimo medžiagą.
VI. KODEKSO PRIĖMIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
1. Būtina MDEK priėmimo sąlyga – viešas jo projekto svarstymas, siekiant jog jis būtų priimtas kaip įsipareigojimas, o ne įpareigojimas.
2. Priimtas MDEK skelbiamas mokyklos internetiniame puslapyje.
3. Mokyklos mokytojai, darbuotojai įsipareigoja laikytis MDEK nuostatų.
4. MDEK vykdymo priežiūrą atlieka atstovavimo pagrindu sudaryta etikos komisija, susidedanti iš 3-5 įstaigos darbuotojų.
VII. ETIKOS KODEKSO NUOSTATŲ PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
1. Gavus informacijos apie Etikos kodekso nuostatų pažeidimą, Etikos komisija turi išsamiai išanalizuoti situaciją ir siūlyti sprendimus.
2. Etikos komisijos nutarimai priimami balsuojant (balsų dauguma).
3. Su Etikos komisijos sprendimais supažindinami bendruomenės nariai, galimai pažeidę mokyklos Etikos kodekso nuostatas.
4. Etikos komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.
VIII. KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ SPRENDIMO SEKA
1. Kilus tarpasmeniniam konfliktui tarp bendruomenės narių (mokytojai, mokinių ar jų teisėtų atstovų, kitų mokyklos darbuotojų), abi konflikte dalyvaujančios pusės turi teisę kreiptis į mokyklos Etikos komisiją.
2. Etikos komisija per tris darbo dienas išanalizuoja konflikto priežastis bei aplinkybes ir priima sprendimą.
3. Su Etikos komisijos sprendimu supažindinamos abi konflikte dalyvavusios pusės, siekiama susitaikymo.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Mus rasite