Darbo tvarkos taisyklės

Kauno choreografijos mokykla
Vidaus darbo tvarkos taisyklės

I. Bendroji dalis.

1. Kauno choreografijos mokyklos darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra lokalinis norminis teisės aktas, kuris, sutinkamai su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau – Darbo kodeksas) reglamentuoja Kauno choreografijos mokyklos (toliau – Mokyklos) vidaus darbo tvarką siekiant užtikrinti gerą darbo kokybę ir profesinės etikos laikymąsi, didinti darbo efektyvumą ir atsakomybę už pavestą darbą.
2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai. Darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę taip pat reglamentuoja darbuotojų pareigybių aprašymai ir darbo sutartys.
3. Su Taisyklėmis ir jų pakeitimais pasirašytinai supažindinami visi Mokyklos darbuotojai (toliau – darbuotojai), priimant į darbą arba po pakeitimų.
4. Su Taisyklėmis susipažinę ir parašu tai patvirtinę Mokyklos darbuotojai įsipareigoja šių Taisyklių laikytis.
5. Šių Taisyklių įgyvendinimo priežiūrą vykdo Mokyklos direktorius ir jo pavaduotojai.

II. Darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo tvarka.

1. Darbuotojai priimami į darbą, perkeliami į kitas pareigas, atleidžiami iš darbo vadovaujantis Darbo kodeksu ir kitais darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais.
2. Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų.
3. Pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, papildomas darbo sutarties sąlygas, nustatytą darbo laiko režimo rūšį ar perkelti darbuotoją dirbti į kitą vietovę darbdavio iniciatyva galima tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu.
4. Darbuotojo sutikimas arba nesutikimas dirbti pasiūlytomis pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis, kitos rūšies darbo laiko režimu ar kitoje vietovėje turi būti išreikštas per darbdavio nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu penkios darbo dienos. Darbuotojo atsisakymas dirbti pasiūlytomis pakeistomis sąlygomis, gali būti laikomas priežastimi nutraukti darbo santykius darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.
5. Darbuotojas turi teisę prašyti darbdavio pakeisti jo darbo sąlygas:
a) Darbdaviui atsisakius tenkinti darbuotojo prašymą pakeisti darbo sąlygas, dėl šių sąlygų pakeitimo darbuotojas pakartotinai gali kreiptis ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo darbuotojo prašymo pakeisti darbo sąlygas pateikimo.
b) Darbdaviui sutikus su darbuotojo prašymu ar darbdaviui pateikus kitą pasiūlymą ir darbuotojui sutikus, laikoma, kad darbo sąlygos yra pakeistos, padarius atitinkamą darbo sutarties pakeitimą.
6. Darbo sutartis pasibaigia:
1) nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu;
2) nutraukus darbo sutartį vienos iš šalių iniciatyva:
a) Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių, įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų. Darbuotojas turi teisę atšaukti pareiškimą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo padavimo dienos. Vėliau jis gali atšaukti pareiškimą tik su darbdavio sutikimu.
b) Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių, įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas.
3) nutraukus darbo sutartį darbdavio valia;
a) Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės dėl šių priežasčių:
• darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla;
• darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų pagal numatytą rezultatų gerinimo planą;
• darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar darbo vietovę;
• darbuotojas nesutinka su darbo santykių tęstinumu įstaigos veiklos ar jos dalies perdavimo atveju;
• teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys.
b) Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą. Priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti:
• šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas;
• per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų pažeidimas.
4) nutraukus darbo sutartį nesant šalių valios;
5) mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui;
6) kitais darbo kodekse ir kituose įstatymuose nustatytais pagrindais.
7. Prieš nutraukiant darbo santykius, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną, darbuotojas turi grąžinti Mokyklai visus buvusius jo dispozicijoje dokumentus, darbo priemones ir kitą jam pavestą materialųjį turtą. Taip pat darbuotojas, prieš nutraukiant darbo santykius, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną turi perduoti neužbaigtus darbus paskirtam atsakingam asmeniui arba naujai priimtam darbuotojui.

III. Bendri reikalavimai mokyklos darbuotojams.

1. Visi mokyklos darbuotojai privalo laikytis Vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareigybių aprašymų, darbų bei priešgaisrinės saugos instrukcijų, vykdyti teisėtus vadovų nurodymus. Darbuotojai privalo atvykti į darbą jiems nustatytu laiku, nevėluoti.
2. Darbuotojas, dėl ligos, ligonio slaugymo arba artimo mirties negalintis atvykti į darbą, praneša mokyklos direktoriui iš vakaro arba tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip 2 val. iki darbo pradžios.
3. Atvykus į darbo vietą, patikrina durų, spynų, jungiklių, langų, sienų, tualetų ir kito inventoriaus būklę. Apie sugadintus daiktus ar defektus privaloma pranešti direktoriaus pavaduotojui ūkiui ar budinčiajam.
4. Visi mokyklos darbuotojai privalo 1 kartą per metus pasitikrinti sveikatą įstatymų nustatyta tvarka ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Nepateikus galiojančio sveikatos patikrinimą patvirtinančio dokumento ar pasibaigus jo galiojimui, darbuotojas laikinai (kol bus pateiktas galiojantis dokumentas) nušalinamas nuo darbo. Atsisakymas tikrintis sveikatą gali būti darbo sutarties nutrauktimo priežastimi.
5. Darbdaviui priklausančias darbo priemones darbuotojas turi naudoti darbo reikmėms, išskyrus atvejus, kai darbo sutarties šalys susitaria dėl darbdaviui priklausančių priemonių naudojimo kitais tikslais sąlygų ir tvarkos.
6. Įstaigos patalpomis ir inventoriumi ne darbo metu galima naudotis tik gavus direktoriaus leidimą.
7. Darbuotojai po darbo privalo uždaryti patalpos langus, išjungti elektros prietaisus, apšvietimo įrenginius, užrakinus patalpą ir raktus grąžinti budinčiajam.
8. Darbo sutarties šalies kitai darbo sutarties šaliai darbo kodekso, kitų darbo teisės normų ar sutarčių nustatytais atvejais perduodami dokumentai (pranešimai, prašymai, sutikimai, prieštaravimai ir kita) ir kita informacija turi būti pateikiami raštu arba informacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais ir kita) su sąlyga, kad įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, taip pat sudarytos protingos galimybės ją išsaugoti.
9. Vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas darbo vietoje gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės saugumą ir kitais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankami ir (arba) netinkami siekiant išvardytų tikslų, išskyrus atvejus, kai tiesiogiai siekiama kontroliuoti darbo kokybę ir mastą. Apie vaizdo stebėjimą ir garso įrašymą konkrečioje darbovietės vietoje darbuotojai ir mokiniai yra informuojami.
10. Darbuotojui leidžiama pradėti dirbti tik tada, kai pasirašytinai supažindina darbuotoją su darbo sąlygomis, tvarką darbovietėje nustatančiomis darbo teisės normomis, darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos ir sveikatos reikalavimais bei pasitikrinus sveikatą.
11. Darbo laikas – bet koks laikas, kuriuo darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį.
12. Etatinių darbuotojų darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda švenčių dienų išvakarėse.
13. Etatiniai darbuotojai dirba direktoriaus įsakymu nustatytu darbo laiku.
14. Mokytojai ir akompaniatoriai dirba pagal pamokų (užsiėmimų) tvarkaraštį, atsižvelgiant į jiems per savaitę tarifikuotas valandas ir priskirtas klases bei dalykus. Mokinių atostogų metu sudaromas mokytojų ir akompaniatorių veiklų tvarkaraštis, atsižvelgiant į atostogų metu vykstančių renginių, užsiėmimų ir kitų veiklų pobūdį bei tarifikuotą savaitinį valandų skaičių.
15. Darbuotojas privalo informuoti darbdavį apie darbą ir laiką kitoje darbovietėje ir užtikrinti, kad jo bendras darbo laikas visose darbovietėse nesutaptų bei neviršytų 12 val. per dieną
16. Darbuotojams suteikiamos 20 darbo dienų, pedagoginiams darbuotojams 40 darbo dienų kasmetinės atostogos.
17. Atostogos suteikiamos pagal atostogų grafiką. Mokytojams ir akompaniatoriams, dirbantiems pagal neterminuotas sutartis, kasmetinės atostogos suteikiamos mokinių vasaros atostogų metu. Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaičiuojamos.
18. Darbuotojams, jiems prašant, suteikiamos tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaikui prižiūrėti, mokymosi.
19. Darbuotojo ir darbdavio susitarimu gali būti suteikiamos kūrybinės arba nemokamos atostogos ar laisvas laikas.
20. Nemokamos atostogos gali būti suteikiamos darbuotojo prašymu ir tik su darbdavio sutikimu. Prašymas suteikti nemokamas atostogos turi būti pateiktas ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki atostogų pradžios.
21. Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo darbuotojas, trukmės nemokamas atostogas, jeigu jį pateikia:
a) darbuotojas, auginantis vaiką iki keturiolikos metų, – iki keturiolikos kalendorinių dienų;
b) neįgalus darbuotojas, taip pat darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ar slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, – iki trisdešimties kalendorinių dienų;
c) vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ir vaiko priežiūros atostogų metu tėvas jo pageidavimu (motina – tėvo atostogų vaikui prižiūrėti metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių;
d) darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį, – tokiam laikui, kurį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga;
e) darbuotojas santuokai sudaryti, – iki trijų kalendorinių dienų;
f) darbuotojas dalyvauti mirusio šeimos nario laidotuvėse, – iki penkių kalendorinių dienų.
22. Darbo dienos metu darbuotojo prašymu ir tik su darbdavio sutikimu gali būti suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti. Prašymas suteikti nemokamą laisvą laiką turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki laisvo laiko suteikimo pradžios.
23. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.
24. Darbuotojams draudžiama:
a) įstaigos teritorijoje ir patalpose šiukšlinti, triukšmauti, vartoti tabaką, alkoholį, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas, prekiauti jomis, platinti nelegalią literatūrą, spaudinius ir kitus leidinius šia tema;
b) turėti mokykloje ginklą (šaunamąjį, peilį, dujų balionėlį ir pan.);
c) žaisti azartinius žaidimus, smurtauti, užsiiminėti reketu, vartoti necenzūrinius žodžius ir užsiimti nelegalia veikla;
d) eiti į salę su lauko avalyne.

IV Darbuotojų atsakomybė.

1. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, gali būti taikoma drausminė atsakomybė.
2. Darbuotojų drausminę atsakomybę reglamentuoja Darbo kodeksas, kiti norminiai teisės aktai bei šios Taisyklės.
3. Darbuotojai privalo atlyginti Mokyklai padarytus nuostolius, kurie atsirado dėl šių Taisyklių, kitų teisės aktų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Jeigu darbuotojas pasirodė darbe apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, darbdavys tą dieną (pamainą) jį nušalina nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio.
5. Darbdavys taip pat raštu nušalina darbuotoją nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio, pagal pareigūnų arba organų, kuriems įstatymai suteikia nušalinimo teisę, rašytinį reikalavimą iki trijų mėnesių. Jame turi būti nurodyta, kuriam laikui darbuotojas nušalinamas, nušalinimo priežastis ir teisinis pagrindas.
6. Darbdavys, tirdamas darbuotojo galimo padaryto darbo pareigų pažeidimo aplinkybes, gali nušalinti darbuotoją nuo darbo iki trisdešimt kalendorinių dienų mokėdamas jam vidutinį jo darbo užmokestį.
7. Nušalintas darbuotojas, jeigu jis sutinka, gali būti perkeltas į kitą darbą, jeigu toks perkėlimas neprieštarauja nušalinimo tikslui.
8. Nušalinimo terminui pasibaigus, darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą, jeigu dėl nušalinimo neatsirado pagrindas nutraukti darbo sutartį.
9. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikomas:
1) neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties;
2) pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų vykdymas;
3) atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas;
4) priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;
5) tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos;
6) darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;
7) kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos.

V. Mokytojų ir akompaniatorių teisės ir pareigos.

1. Mokytojas ar akompaniatorius, turintis tvarkaraštyje numatytus užsiėmimus, į mokyklą atvyksta ne vėliau kaip 15 min. prieš pamokų pradžią.
2. Mokytojas ar akompaniatorius praleidęs užsiėmimą arba pavėlavęs, privalo parašyti direktoriui pasiaiškinimą.
3. Visas užsiėmimui reikalingos priemonės turi būti paruošiamos iki pamokų pradžios.
4. Mokytojas pamoką veda tik tvarkingoje aplinkoje. Pastebėjęs, kad patalpa prišiukšlinta, sugadintas inventorius ar kt. trūkumus pagal galimybes pašalina ir pradeda darbą. Po pamokos apie trūkumus ar gedimus praneša budinčiam.
5. Mokytojai ir akompaniatoriai laikosi Vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbo bei priešgaisrinės saugos taisyklių.
6. Mokytojas užsiėmimų metu užtikrina:
1) Kad mokiniai užsiėmimą pradėtų ir baigtų tvarkaraštyje nustatytu laiku.
2) Kad mokiniai teisingai atliktų užduotis.
3) Kad mokiniai negadintų inventoriaus.
4) Kad visi pamokoje dalyvaujantys mokiniai turėtų nustatytos formos galiojančią sveikatos pažymą.
5) Kad kiekvienas mokinys turėtų tai pamokai reikalingas priemones, būtų apsivilkęs švarią šokio aprangą ir avalynę, turėtų galiojančią sveikatos pažymą.
7. Jeigu mokinys užsiėmimo metu pažeidžia vidaus darbo tvarkos taisykles, mokytojas jį įspėja, jei reikia informuojami jo tėvai ir pavaduotojas ugdymui. Jei mokinys ir toliau trukdo darbui, mokytojas turi teisę išprašyti tokį mokinį iš pamokos, nuvesdamas pas direktorių, direktoriaus pavaduotoją ar budintį, apie netinkamo elgesio aplinkybes informuoja tėvus ir pavaduotoją ugdymui.
8. Keisti pamokų tvarkaraštį arba savavliškai vaduoti kitą mokytoją ar akomapniatorių be mokyklos administracijos žinios ir leidimo draudžiama.
9. Pašaliniams asmenims be mokyklos administracijos sutikimo mokytojas neleidžia lankytis pamokoje bei kituose ugdomosios veiklos renginiuose.
10. Išleisti mokinius iš pamokos bet kokiems darbams ar veiklai mokykloje, nesusijusiems su pamokos turiniu, be administracijos leidimo draudžiama.
11. Pasibaigus pamokai, mokytojas būtinai turi padėti į vietą visas priemones, kurias turėjo atsinešęs.
12. Mokytojas privalo dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose ir mokyklos renginiuose su mokiniais. Jei dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti, praneša mokyklos direktoriui ir gauna leidimą nedalyvauti, ne vėliau nei 5 darbo dienos iki renginio.
13. Nepranešęs ir nedalyvavęs mokytojų tarybos posėdyje, mokytojas parašo pasiaiškinimą direktoriui.
14. Mokytojai ir akompaniatoriai gali būrtis į metodinius būrelius ir dalyvauti jų veikloje apie ati informavę direktorių,
15. Mokytojai ir akompaniatoriai turi sekti skelbimus (stende, mokyklos facebook, interneto svetainėse bei el. pašte), laiku vykdyti skelbimuose nurodytus reikalavimus, laiku atsiskaityti už pavestą darbą.
16. Mokytojas neturi teisės išleisti iš pamokos tuos pavienius mokinius, kurie negali aktyviai dalyvauti pamokoje (neturi aprangos ar galiojančios sveikatos pažymos). Tokie mokiniai pamoką privalo stebėti.
17. Mokytojams draudžiama mokinius palikti salėje ar klasėje vienus.
18. Paleisti mokinius anksčiau numatyto pamokų baigimo laiko, be administracijos leidimo, draudžiama.
19. Įvykus nelaimingam atsitikimui ar mokiniui susirgus, mokytojas nukreipia mokinį pas budintį ir jo tėvus. Apie visus nelaimingus atsitikimus, kokio pobūdžio jie bebūtų, mokytojas tuojau pat informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui.
20. Pasibaigus pamokai mokytojas elektroniniame dienyne užpildo vykusios pamokos temą, mokinių lankomumą bei vertinimus.
21. Elektroninį dienyną tvarko tik dėstantys mokytojai ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui atsakinga už elektorninį dienyną. Savo prisijungimo prie elektroninio dienyno duomenis perduoti kitiems asmenims draudžiama.
22. Elektroninis dienynas pildomas vadovaujantis „Elektroninio dienyno nuostatais“.
23. Pamoką vaduojantis mokytojas:
a) Susipažįsta su dėstančiojo mokytojo suplanuotu ugdymo turiniu ir tęsia dėstomo dalyko ugdymo programą.
b) Vaduojantis mokytojas, baigęs vadavimą, privalo užpildyti vestų pamokų elektroninį dienyną.
VI. Mokinių teisės ir pareigos.

1. Kauno choreografijos mokyklos moksleivis privalo:
a) Gerbti visus mokyklos bendruomenės narius (tėvus, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus bei svečius).
b) Nepriekaištingai vykdyti mokyklos vadovų, darbuotojų ir mokytojų reikalavimus.
c) Lankyti pamokas, nevėluoti, savarankiškai nepasišalinti iš vienos ar kelių pamokų.
d) Žinoti ir tiksliai vykdyti saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos taisykles.
e) Gerbti vienas kito neliečiamybę (neliesti vienas kito).
f) Drausmingai elgtis mokykloje.
g) Būti mandagiu ir draugišku.
h) Savo elgesiu pamokose ir renginiuose netrukdyti kitiems mokiniams ir mokytojams.
i) Turėti galiojančią sveikatos pažymą, leidžiančią dalyvauti šokio pamokose.
j) Turėti galiojantį mokyklos mokinio pažymėjimą.
k) Sekti skelbimus (stende, mokyklos facebook, interneto svetainėse bei el. pašte), laiku vykdyti skelbimuose nurodytus reikalavimus.
l) Sugadinus mokymo priemones, inventorių ar patalpas visiškai atlyginti nuostolius.
m) Aktyviai dalyvauti mokyklos ir miesto mastu organizuojamuose renginiuose.
n) Dalyvauti nurodytuose koncertuose, apžiūrose, festivaliuose ir kituose mokyklos organizuojamuose renginiuose. Jei negali dalyvauti ne vėliau bei prieš 5 darbo dienas perspėti dėstantį mokytoją arba už renginį atsakingą darbuotoją.
2. Mokiniai pamokų metu vilki tvarkinga ir saugia apranga ir yra tvarkingai susišukavę.
3. Mokiniams draudžiama:
a) įstaigos teritorijoje ir patalpose šiukšlinti, triukšmauti, vartoti tabaką, alkoholį, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas, prekiauti jomis, platinti nelegalią literatūrą, spaudinius ir kitus leidinius šia tema;
b) atsinešti mokomajam procesui nereikalingų daiktų (radus tokie daiktai iš mokinių paimami ir grąžinami tik tėvams).
c) turėti mokykloje ginklą (šaunamąjį, peilį, dujų balionėlį ir pan.);
d) žaisti azartinius žaidimus, smurtauti, užsiiminėti reketu, vartoti necenzūrinius žodžius ir užsiimti nelegalia veikla;
e) užsiėmimų metu naudotis mobiliojo ryšio ir kitais prietaisais, be mokytojo nurodymo.
f) Eiti į salę su lauko avalyne.
4. Į pamokas mokiniai renkasi ne anksčiau kaip prieš 15 minučių.
5. Naudojimosi mokinių persirengimo spintelėmis tvarka:
1) Mokyklos spintelėmis turi teisę naudotis visi Mokyklos mokiniai.
2) Galimybė naudotis spintelėmis suteikiama tik pamokų ir Mokyklos renginių metu.
3) Spintelės turi būti naudojamos pagal paskirtį – jose galima laikyti mokymo priemones, rūbus, avalynę.
4) Kiekvienas mokinys norėdamas gauti raktą nuo persirengimo spintelės, atvykęs į mokyklą, budinčiam pateikia galiojantį mokyklos mokinio pažymėjimą.
5) Išeidamas iš mokyklos mokinys budinčiajam grąžina raktą ir atgauna savo mokinio pažymėjimą.
6) Naudodamiesi spintelėmis, mokiniai privalo:
a. Saugoti spintelių estetinį vaizdą: nepiešti, nebraižyti, nedaužyti, nelaužyti.
b. Nelaikyti spintelėse brangių asmeninių daiktų, maisto produktų, nikotino, alkoholio, sprogstamųjų ir narkotinių medžiagų.
c. Nedaužyti nelaužyti spintelės užrakto, be priežasties jo nekeisti.
d. Nerakinti kitų spintelių ir neduoti savo spintelės rakto kitiems mokiniams.
e. Saugoti spintelės raktą.
f. Nedelsiant pranešti budinčiam apie spintelės pažeidimus.
g. Kiekvieną kartą pasinaudojus spintele, palikti ją užrakintą, tuščią ir švarią.
7) Mokinys atsako už spintelės raktą (pamestą raktą privalo pakeisti dublikatu).
8) Mokiniui sugadinus spintelę, materialinius nuostolius atlygina jo tėvai.
9) Mokiniui, nesilaikančiam naudojimosi spintelėmis taisyklių, Mokykla turi teisę neleisti naudotis spintele.
10) Mokykla neatsako už dingusius mokinių daiktus, paliktus spintelėse.

VII. Reikalavimai mokinių tėvams ar mokinius lydintiems asmenims.

1. Kauno choreografijos mokyklos mokinių tėvai ar mokinuslydintys asmenys privalo:
a) gerbti mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus ir bendruomenės narius bei svečius;
b) vykdyti mokyklos vadovų, mokytojų ir kitų darbuotojų nurodymus;
c) žinoti ir laikytis saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos taisyklių;
d) laiku pristatyti galiojančią vaiko sveikatos pažymą, leidžiančią dalyvauti pamokose ir kituose užsiėmimuose ar renginiuose;
e) pasibaigus sveikatos pažymos galiojimo terminui sudaryti sąlygas vaikui sveikatą pasitikrinti pakartotinai ir pažymą pristatyti mokyklos budinčiam;
f) vaikui sugadinus mokymo priemones, inventorių ar patalpas visiškai atlyginti nuostolius;
g) sekti skelbimus (stende, mokyklos facebook, interneto svetainėse bei el. pašte), laiku vykdyti skelbimuose nurodytus reikalavimus;
h) sudaryti vaikui sąlygas lankyti pamokas ir dalyvauti mokyklos renginiuose;
i) sumokėti mokestį už mokslą pagal pateikiamą mokėjimo kvitą (mokestį nustato Kauno miesto savivaldybės taryba) iki einamojo mėnesio 25 dienos;
j) dalyvauti tėvų susirinkimuose;
k) laukti mokinių mokyklos foje prie budinčiojo I aukšte. Norint patekti į mokyklos patalpas būtina registruotis pas budintįjį, nurodant apsilankymo tikslą ir darbuotoją, su kuriuo planuojama susitikti.
l) pateikti būtinus duomenis apie vaiko sveikatą, gyvenamąją vietą, tėvų kontaktinį telefono numerį bei elektroninio pašto adresą, o jiems pasikeitus informuoti mokyklos direktorės pavaduotoją ugdymui.
2. Mokinių tėvams draudžiama:
a) įstaigos teritorijoje ir patalpose šiukšlinti, triukšmauti, vartoti tabaką, alkoholį, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas, prekiauti jomis, platinti nelegalią literatūrą, spaudinius ir kitus leidinius šia tema;
b) turėti mokykloje ginklą (šaunamąjį, peilį, dujų balionėlį ir pan.);
c) žaisti azartinius žaidimus, smurtauti, užsiiminėti reketu, vartoti necenzūrinius žodžius;
d) be svarios priežasties vaikščioti po mokyklos patalpas;
e) pamokų metu trukdyti mokytojus;
f) vestis gyvūnus į mokyklos patalpas.

VIII. Naudojimosi įstaigos baze ir turtu tvarka.

1. Mokyklos mokytojai naudojasi mokyklos baze ir turtu pamokų tvarkaraštyje nustatytu laiku bei mokyklos organizuojamų renginių metu.
2. Mokytojams ruošiantis pamokoms bei rengiant mokinius koncertams, apžiūroms, festivaliams ar konkursams naudojimosi mokyklos baze ir turtu laikas turi būti derinamas su mokyklos administracija.
3. Mokyklos darbuotojai, jų šeimos nariai bei kiti fiziniai ar juridiniai asmenys gali naudotis mokyklos baze ir turtu nepamokinei veiklai tik gavę raštišką mokyklos administracijos sutikimą.
IX. Baigiamosios nuostatos

1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir galioja visiems Mokyklos darbuotojams, mokiniams ir jų tėvams bei lydintiems asmenims.
2. Su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindinamas kiekvienas Mokyklos darbuotojas.

Mus rasite