Darbo tvarkos taisyklės

Kauno choreografijos mokykla
Vidaus darbo tvarkos taisyklės

I. Bendroji dalis
1. Kauno choreografijos mokyklos darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra lokalinis norminis teisės aktas, kuris, sutinkamai su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64 2569) (toliau – Darbo kodeksas) reglamentuoja Kauno choreografijos mokyklos (toliau – Mokyklos) vidaus darbo tvarką siekiant užtikrinti gerą darbo kokybę ir profesinės etikos laikymąsi, didinti darbo efektyvumą ir atsakomybę už pavestą darbą.
2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai. Darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę taip pat reglamentuoja struktūrinių padalinių nuostatai, darbuotojų pareigybių aprašymai ir darbo sutartys.
3. Su Taisyklėmis ir jų pakeitimais pasirašytinai supažindinami visi Mokyklos darbuotojai (toliau – darbuotojai). Priimant į darbą naują darbuotoją,
4. Su Taisyklėmis susipažinę ir parašu tai patvirtinę Mokyklos darbuotojai įsipareigoja šių Taisyklių laikytis.
5. Šių Taisyklių įgyvendinimo priežiūrą vykdo Mokyklos direktorius ir jo pavaduotojai.

II. Darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo tvarka

1. Darbuotojai priimami į darbą, perkeliami į kitas pareigas, atleidžiami iš darbo vadovaujantis Darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64 2569) (toliau – Darbo kodeksas) ir kitais teisės aktais.
2. Prieš nutraukiant darbo santykius, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną, darbuotojas turi grąžinti Mokyklai visus buvusius jo dispozicijoje dokumentus, darbo priemones ir kitą jam pavestą materialųjį turtą. Taip pat darbuotojas, prieš nutraukiant darbo santykius, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną turi perduoti neužbaigtus darbus paskirtam atsakingam asmeniui.
III. Bendri reikalavimai mokytojams
1. Mokytojas, turintis pamokas, į mokyklą atvyksta ne vėliau kaip 15 min. prieš pamokų pradžią.
2. Mokytojas, dėl svarbios priežasties negalintis atvykti į pamokas, praneša mokyklos vadovybei iš vakaro arba tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip 30 min. prieš savo pamokos pradžią.
3. Mokytojas praleidęs pamoką arba pavėlavęs, privalo parašyti direktoriui pasiaiškinimą.
4. Visas reikalingas priemones paruošia prieš pamokas.
5. Mokytojas pamoką veda tik tvarkingoje aplinkoje. Pastebėjęs, kad patalpa prišiukšlinta, sugadintas inventorius ir kt. trūkumus pagal galimybes pašalina ir pradeda darbą. Po pamokos apie trūkumus praneša budinčiam administratoriui.
6. Mokytojas nuolat vykdo saugumo reikalavimus.
7. Mokytojas klasėje reikalauja:
1) Kad mokiniai tvarkingai pamoką pradėtų ir baigtų ją.
2) Kiekvieną pamoką žurnale pažymi neesančius ir pavėlavusius mokinius.
3) Kad mokiniai teisingai atliktų užduotis.
4) Kad mokiniai negadintų inventoriaus.
5) Kad kiekvienas mokinys turėtų tai pamokai reikalingas priemones., būtų apsivilkęs švarią šokio aprangą ir avalynę.
8. Jeigu mokinys pamokos metu pažeidžia mokinio taisykles, mokytojas jį įspėja, jei reikia informuojami jo tėvai. Jei mokinys ir toliau trukdo darbui, mokytojas turi teisę išprašyti tokį mokinį iš klasės, nuvesdamas pas direktorių, direktoriaus pavaduotoją ar budintį administratorių, paaiškina nusikaltimo aplinkybes, informuoja tėvus.
9. Išsiųsti iš pamokos mokinio įvairiais reikalais, kaip atnešti sąsiuvinį, šokio aprangą ir kt., draudžiama.
10. Keisti pamokų tvarkaraštį arba vienam mokytojui vaduoti kitą be mokyklos vadovybės žinios ir leidimo draudžiama.
11. Pašaliniams asmenims be mokyklos vadovybės sutikimo mokytojas neleidžia lankytis pamokoje bei kitose mokomojo- auklėjamojo darbo renginiuose.
12. Pamokų metu, įėjus mokyklos vadovybei, kitam mokytojui, mokytojas ir mokiniai pagarbiai atsistoja ir pasisveikina.
13. Išleisti mokinius iš pamokos bet kokiems darbams mokykloje be administracijos leidimo draudžiama.
14. Mokytojas- kolektyvo narys, todėl privalo dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose, renginiuose su mokiniais. Jei dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti, praneša mokyklos direktoriui.
15. Nepranešęs ir nedalyvavęs mokytojų tarybos posėdyje, mokytojas parašo pasiaiškinimą direktoriaus vardu.
16. Mokytojų kambaryje:
1) Pasibaigus pamokai, mokytojas būtinai turi padėti į vietą visas priemones, kurias turėjo atsinešęs;
2) Mokytojas turi sekti skelbimus, laiku vykdyti skelbimuose nurodytus reikalavimus, laiku atsiskaityti už pavestą darbą;
3) Mokytojų kambaryje nevesti pokalbių ir nedirbti jokių darbų su mokiniais.
17. Mokytojas neturi teisės atleisti iš pamokos tuos pavienius mokinius, kurie negali aktyviai dalyvauti pamokoje (serga, neturi aprangos, neturi galiojančios sveikatos pažymos). Tokie mokiniai privalo stebėti pamoką.
18. Šokio mokytojams draudžiama palikti vienus mokinius šokio salėje.
19. Paleisti mokinius anksčiau numatyto pamokų baigimo laiko, draudžiama.
20. Įvykus nelaimingam atsitikimui ar mokiniui susirgus, mokytojas nukreipia mokinį pas budintį administratorių. Apie visus nelaimingus atsitikimus, kokio pobūdžio jie bebūtų, mokytojas tuojau pat informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui..

IV. Žurnalų apsauga ir tvarkymas

1. Mokytojas, vedęs pamoką, privalo užpildyti žurnalo reikiamas grafas.
2. Mokytojai elektorninį dienyną pildo pertraukos metu mokytojų kambaryje.
3. Elektro ninį dienyną tvarko tik dėstantys mokytojai ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui atsakinga už elektorninį dienyną.
4. Mokytojas kūrybiškai vykdo mokomąją programą.

V Pavaduojantieji mokytojai

1. Susipažįsta su dalyko mokytojo suplanuota ugdomąja medžiaga ir žurnalu. Vykdo ugdymo programą.
2. Vaduojantieji mokytojai, taip pat mokytojai – antraeilininkai privalo dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių.
3. Vaduojantis mokytojas, baigęs vadavimą, privalo užpildyti vestų pamokų elektorninį dienyną.

VI. Bendri reikalavimai mokiniams

1. Mokinių teisės, pareigos ir atsakomybė yra reglamentuojami moksleivio elgesio taisyklėse.
2. Kauno choreografijos mokyklos moksleivis privalo:
• Gerbti tėvus ir vyresniuosius, mokytojus ir kitus mokyklos darbuotojus.
• Nepriekaištingai vykdyti mokyklos vadovų, pedagogų nutarimus.
• Lankyti pamokas, nevėluoti, savarankiškai nepasišalinti iš vienos ar kelių pamokų.
• Žinoti ir tiksliai vykdyti saugaus eismo ir priešgaisrinės apsaugos taisykles, be priekaištų vykdyti saugumo technikos reikalavimus.
• Gerbti vienas kito neliečiamybę ( neliesti vienas kito).
• Drausmingai elgtis mokykloje. Būti mandagiu, vykdyti mokytojų reikalavimus.
• Turėti pamokai reikalingas priemones (sąsiuvinius, šokio aprangą ir pan.).
• Savo elgesiu pamokose ir renginiuose netrukdyti dirbti kitiems mokiniams ir mokytojams.
• Gerbti visus mokyklos bendruomenės narius.
• Turėti galiojančią sveikatos pažymą, leidžiančią dalyvauti šokio pamokose.
• Turėti galiojantį mokyklos moknio pažymėjimą.
• Sugadinus mokymo priemones, inventorių ar patalpas visiškai atlyginti nuostolius.
• Aktyviai dalyvauti mokyklos ir miesto mastu organizuojamuose renginiuose.
• Dalyvauti nurodytose koncertuose, apžiūrose, festivaliuose ir kituose mokyklos organizuojamuose renginiuose.
3. Mokiniai pamokų metu vilki tvarkinga apranga.
4. Mokiniams draudžiama:
• įstaigos teritorijoje griežtai draudžiama vartoti tabaką, alkoholį, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius ir kitus leidinius;
• atsinešti mokomajam procesui nereikalingų daiktų. Radus tokie daiktai iš mokinių paimami ir grąžinami tik tėvams.
• Turėti mokykloje ginklą ( šaunamąjį, peilį, dujų balionėlį ir pan.);
• Žaisti azartinius žaidimus, smurtauti, užsiiminėti reketu, vartoti necenzūrinius žodžius;
• Mobiliojo ryšio ir kiti prietaisai skleidžiantys garsus pamokų metu turi būti išjungti.
• Eiti į salę su lauko avalyne.
5. Į pamokas mokiniai renkasi ne anksčiau kaip prieš 15 minučių.
6. Mokinys, sugadinęs inventorių, savo lėšomis jį sutvarko arba pakeičia nauju.

VII. Naudojimosi įstaigos baze ir turtu tvarka

1. Mokyklos mokytojai naudojasi mokyklos baze ir turtu pamokų tvarkaraštyje nustatytu grafiku bei mokyklos organizuojamų renginių metu.
2. Mokytojams ruošiantis pamokoms bei rengiant moksleivius koncertams, apžiūroms, festivaliams ar konkursams naudojimosi mokyklos baze ir turtu laikas turi būti derinamas su mokyklos administracija.
3. Kitai nepamokinei veiklai, išskyrus išvardintai VII skyriaus 2 punkte, mokyklos darbuotojai, jų šeimos nariai bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys gali naudotis mokyklos baze ir turtu tik gavę raštišką mokyklos administracijos sutikimą.

VIII. Naudojimosi mokinių persirengimo spintelėmis tvarka

1. Mokyklos spintelėmis turi teisę naudotis visi Mokyklos mokiniai.
2. Galimybė naudotis spintelėmis suteikiama tik pamokų ir Mokyklos renginių metu.
3. Spintelės turi būti naudojamos pagal paskirtį – jose galima laikyti mokymo priemones, rūbus, avalynę.
4. Kiekvienas mokinys norėdamas gauti raktą nuo persirengimo spintelės, atvykęs į mokyklą, budinčiam administratoriui pateikia mokyklos mokinio pažymėjimą.
5. Išeidamas iš mokyklos mokinys budinčiajam administratoriui grąžina raktą ir atgauna savo mokinio pažymėjimą.
6. Spintelių naudojimo taisyklės:
a. Saugoti spintelių estetinį vaizdą: nepiešti, nebraižyti, nedaužyti, nelaužyti.
b. Nelaikyti spintelėse brangių asmeninių daiktų, maisto produktų, nikotino, alkoholio, sprogstamųjų ir narkotinių medžiagų.
c. Nedaužyti nelaužyti spintelės užrakto, be priežasties jo nekeisti.
d. Nerakinti kitų spintelių, neduoti savo spintelės rakto kitiems mokiniams.
e. Saugoti spintelės raktą.
f. Nedelsiant pranešti budinčiam administratoriui ar mokytojui apie spintelės pažeidimus.
g. Kiekvieną kartą pasinaudojus spintele, ją palikti tuščią, švarią.
7. Mokinys atsako už spintelės raktą (pamestą raktą privalo pakeisti dublikatu).
8. Mokiniui sugadinus spintelę, materialinius nuostolius atlygina jo tėvai.
9. Mokiniui, nesilaikančiam naudojimosi spintelėmis taisyklių, Mokykla turi teisę atimti galimybę naudotis spintele.
10. Mokykla neatsako už dingusius mokinių daiktus, paliktus spintelėse.

IX. Bendri reikalavimai mokyklos darbuotojams

1. Visi mokyklos darbuotojai privalo laikytis Vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų, darbų bei priešgaisrinės saugos instrukcijų, vykdyti teisėtus vadovų nurodymus. Darbuotojai privalo atvykti jiems nustatytu laiku, nevėluoti.
2. Negalėdamin atvykti į darbą nedelsiant privalo informuoti mokyklos direktorių.
3. Atvykus į darbo vietą, patikrina durų, spynų, išjungėjų, langų, sienų, tualetų ir kito inventoriaus būklę. Apie sugadintus daiktus, defektus praneša direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.
4. Darbuotojai privalo prižiūri savo darbo priemones, jas tausoja, naudoti pagal paskirtį.
5. Darbuotojai po darbo privalo uždaryti patalpos langus, išjungti elektros prietaisus, apšvietimo įrenginius.
X. Darbuotojų atsakomybė
1. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, gali būti taikoma drausminė atsakomybė.
2. Darbuotojų drausminę atsakomybę reglamentuoja Darbo kodeksas, kiti norminiai teisės aktai bei šios Taisyklės.
3. Darbuotojai privalo atlyginti Mokyklai padarytus nuostolius, kurie atsirado dėl šių Taisyklių, kitų teisės aktų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, teisės aktų nustatyta tvarka.
X. Baigiamosios nuostatos

1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir galioja visiems Mokyklos darbuotojams.
2. Su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindinamas kiekvienas Mokyklos darbuotojas.

Mus rasite